A- A A+

Obiady

Szanowni Rodzice
Obiady będą przygotowywane i dostarczane do szkoły przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach
Cena jednego obiadu (zupa, drugie danie, surówka, kompot) wynosi 7,00 zł

Zainteresowani Rodzice zobowiązani są do wypełnienia i złożenia podpisanej deklaracji na portierni w szkole, w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio przekazuje do CKZiU.

Poniżej przesyłamy zasady korzystania z obiadów szkolnych opracowane przez dostawcę - CKZiU:
a) odpłatność za obiady należy wnosić w terminie do 5 dnia danego miesiąca, po tym terminie wpłaty będą zwracane na konto. Do momentu wpływu środków na konto bankowe, dziecko nie może korzystać z obiadów.
Przy czym za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy.
b) wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy szkoły:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach
ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice
Nr r-ku bankowego: Bank Millennium 46 1160 2202 0000 0005 0865 3426
Podając w treści przelewu: Nazwisko i imię dziecka, nazwę szkoły oraz klasę
c) wpłaty należy dokonywać w kwocie jaka została wyliczona i podana przez szkołę 
d) wszystkie nieobecności będą odliczane od wysokości wpłaty na kolejny miesiąc. (Informacje o zwrotach przekazywane będą na indywidualne adresy mailowe rodziców lub sms)
Kwotę zwrotu należy odliczyć od opłaty za następny miesiąc.
e) nieobecność dziecka w szkole zgłasza rodzic/opiekun. Zgłoszenia należy dokonać do godz. 13.00 poprzedniego dnia:

  • sms
  • telefonicznie: 512-722-275
  • osobiście – C K Z i U warsztaty szkolne, pokój 018

*Uwaga!!! Informujemy iż, w grudniu i w czerwcu za ostatnie 5 dni żywieniowe nie ma odliczeń za nie wykorzystane obiady z powodu zamknięcia roku budżetowego*.
f) odliczona kwota podlega zwrotowi na podany rachunek bankowy,
g) opłata za niezgłoszoną nieobecność dziecka na obiedzie nie podlega zwrotowi,
h) w przypadku rezygnacji z obiadów szkolnych, informację należy przekazać w formie pisemnej.
Z poważaniem Dyrektor Szkoły

Deklaracja korzystania z obiadów  szkolnych - do pobrania

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626