A- A A+

Opieka zdrowotna

Dyrektor Szkoły informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do ukończenia 18 roku życia na poniższych zasadach:
1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna

2. Harmonogram pracy

3. Pielęgniarka szkolna obejmuje uczniów profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujących*:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy I oraz III, V, VII klasy szkoły podstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym;
  • opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
  • udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów;
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
  • grupowej profilaktyce fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym u uczniów klas I – VI szkół podstawowych oraz edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej;
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

W celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad dzieckiem podczas pobytu w szkole, prosimy o bieżące informowanie pielęgniarki szkolnej o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka.
Po wykonaniu testów przesiewowych rodzice proszeni są o udanie się z dzieckiem do lekarza rodzinnego celem wykonania badań bilansowych. Kartę badania bilansowego należy zwrócić pielęgniarce szkolnej. Po wykonaniu obowiązkowych szczepień rodzice proszeni są również o zwrot karty z potwierdzeniem odbytego szczepienia.
4. Gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką stomatologiczną lub zdrowotną w zakresie profilaktyki, proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniodawców (tj. do higienistki szkolnej, dentysty w w/w przychodni) realizujących opiekę.
Wzory sprzeciwów znajdują się na stronie szkoły w zakładce Uczniowie -> opieka zdrowotna i stomatologiczna – /patrz poniżej/.
5. Jednocześnie informujemy, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO** w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych.


* Część I załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych (tj. - Dz. U. z 2019 r., poz. 736);
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
SPRZECIW WOBEC OBJĘCIA DZIECKA OPIEKĄ PROFILAKTYCZNĄ PRZEZ PIELĘGNIARKĘ SZKOLNĄ
SPRZECIW WOBEC OBJĘCIA DZIECKA ŚWIADCZENIAMI OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYMI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18-GO ROKU ŻYCIA
SPRZECIW WOBEC OBJĘCIA DZIECKA PROFILAKTYCZNYMI ŚWIADCZENIAMI STOMATOLOGICZNYMI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19-GO ROKU ŻYCIA

Pierwsza pomoc - zadławienie (zakrztuszenie) - film edukacyjny

  - krwawienie z nosa - film edukacyjny

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626