A- A A+

Comenius 2012 - 2014

Od IX 2012 w szkole realizowany jest kolejny projekt międzynarodowy w ramach programu Comenius.

‘Pathways to Discovery’ /„Poznajemy świat przez naukę” został stworzony przez 6 krajów partnerskich: Finlandię, Hiszpanię, Polskę, Szwecję, Walię, Włochy.

Projekt zakłada:

  • Zwiększenie umiejętności językowych;
  • Zwiększenie umiejętności posługiwania się technologią komunikacyjną;
  • Zwiększenie wiedzy na temat krajów partnerskich;
  • Zwiększenie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych w języku ojczystym;
  • Zwiększenie umiejętności czytania i pisania w języku ojczystym.

Czytaj więcej: Comenius 2012 - 2014

Socrates Comenius 2005-2008

s comeniusCOMENIUS - komponent programu SOCRATES - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

Czytaj więcej: Socrates Comenius 2005-2008

Comenius 2008 -2010

Od sierpnia 2008 roku nasza szkoła realizuje nowy projekt międzynarodowy zatytułowany "Beyond Distances".sc lo

"BEyond diSTances" to projekt, który zakłada poznanie kultur, tradycji i religii krajów partnerskich: Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Wielkiej Brytanii, co wpłynie na zwiększenie poczucia tolerancji oraz zniwelowanie dyskryminacji i ksenofobii. W projekcie będą zaangażowani uczniowie w wieku 11-13 lat, którzy w naszym systemie nauczania odpowiadają szkole podstawowej, a w państwach partnerskich określa się ich jako uczniów szkoły średniej. Zmierzamy do podniesienia poziomu działań w dziedzinie kultury europejskiej i regionalnej. Mamy na uwadze dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, uczniów słabych i zdolnych oraz należących do różnych grup etnicznych. W planie uwzględniamy również potrzeby środowiska lokalnego.

Czytaj więcej: Comenius 2008 -2010

Comenius 2010 - 2012

'Towards a greener future' to projekt, w realizację którego zaangażowane są: Francja, Grecja, Hiszpania, Polska, Rumunia, Słowenia, Włochy. Jednym z ważniejszych zadań zaplanowanych w projekcie jest poznanie różnorodności i bogactwa przyrodniczego Europy. Zakładając wspólną wymianę produktów cząstkowych i końcowych powstałych podczas współpracy międzynarodowej, oczekujemy zmiany postaw uczniów w zakresie zachowań ekologicznych. Wiąże się to z poznaniem najbliższego otoczenia-okolicy domu i szkoły własnego kraju i państw biorących udział w projekcie, oraz wszelkich powiązań i zmian zachodzących w środowisku.logo5a

Projekt uwzględnia zainteresowania dzieci (10-12 lat) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów słabych i zdolnych oraz należących do różnych grup etnicznych i daje im możliwość realizacji własnych pomysłów. Chcemy by uczniowie byli aktywni, by ich działaniom towarzyszyły emocje, by odczuwali satysfakcję z tego co wykonali. Dlatego będziemy stosować różne metody, techniki i formy pracy. Proponujemy zadania, które w namacalny sposób pokażą, jaki jest stan naszego najbliższego otoczenia. Będziemy uczyć dokonywania wyborów w duchu odpowiedzialności za stan środowiska oraz świadomości zależności pomiędzy naszymi codziennymi działaniami a sytuacją ekologiczną Ziemi. Nacisk będziemy kłaść na te aspekty ochrony przyrody, które dadzą uczniowi możliwość bezpośredniej reakcji. Chcemy, aby uczniowie nabytą wiedzę i umiejętności przenosili na codzienne życie.

Strona projektu 'Towards a greener future'

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626