A- A A+

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 
im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

„Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolność innych,

dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,

że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

W dniu 10.10.2022r. przeprowadzone zostały wybory Rzecznika Praw Uczniowskich. Społeczność szkolna zdecydowała, że funkcję tę pełnić będzie Pani Monika Rozpondek.
Gratulacje.

 

Regulamin powoływania i działania 
Rzecznika Praw Ucznia

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:
Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dania 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę dnia 30 kwietnia 1991r.( Dz. U. Nr 120 poz. 526,527).
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 19 lutego 1991r.(Dz. U. Nr 95 poz. 452 z późniejszymi zmianami).
Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dani 15 lutego 1999r. W sprawie ramowego statutu publicznej 6 - letniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. Urz. MEN Nr 14/ 1999).

§1

W szkole działa wybrany przez wszystkich uczniów w drodze głosowania tajnego, nauczyciel będący Rzecznikiem Praw Ucznia.

§2

Rzecznik Praw Ucznia jest powołany przez Dyrektora szkoły (z zachowaniem procedury §1) na wniosek Samorządu Uczniowskiego.

§3

Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora szkoły:

 1. na wniosek Samorządu Uczniowskiego
 2. na wniosek samego Rzecznika

§4

Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata.

§5

Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Konwencji Praw Dziecka. Jego główną rolą polega na aktywnym ingerowaniu w życiu szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu obronę praw dziecka.

§6

Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:

 1. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
 2. interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia
 3. kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych

§7

Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:

 1. swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania
 2. zapoznania się z opinią stron konfliktu
 3. odstąpienia od podjęcia interwencji

§8

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 2. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
 3. w dalszym trybie zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
 4. ostateczną decyzją w sprawie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor szkoły

§9

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu
 2. podjęcie mediacji ze stronami
 3. w przypadku, gdy spór nie zostanie rozstrzygnięty wystąpienie do Dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w danej
 4. po wyczerpaniu procedury (§9 - 1, 2, 3) każda ze stron może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji

§10

Rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.

 

 

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626