A- A A+

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej do www.sp21.gliwice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.sp21.gliwice.pl
Data publikacji strony internetowej: 2007-08-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22
Termin przeglądu i aktualizacji:2024-03-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego www.sp21.gliwice.pl prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Jarota, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 237 09 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego www.sp21.gliwice.pl lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony www.sp21.gliwice.pl chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Budynek przy ul. Reymonta 18A.
1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • Dla uczniów i rodziców oraz ich opiekunów dostępne są 2 wejścia: od ulicy Beskidzkiej (główne) oraz od ul. Reymonta (wejście od placu zabaw) – na poziomie terenu, a następnie wejście po schodach
 • Wejścia nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Możliwy jest wjazd do „nowego” budynku szkoły dla osób na wózkach przez drzwi ewakuacyjne do budynku od parkingu szkoły.
 • W budynku funkcjonują obszary kontroli – przy wejściu głównym oraz przy wejściu od placu zabaw.
 • Przy wejściu głównym znajduje się portiernia, pełniąca rolę informacji głównej.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

 • W nowym budynku szkoły (wejście od ul. Beskidzkiej) dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia na 1-szym i 2-gim piętrze.
 • Natomiast w „starym” budynku szkoły dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdej kondygnacji są niedostępne.
 • Na poziomie każdej kondygnacji są bariery (schody) uniemożliwiające swobodne przemieszczanie się.
 • W obydwu budynkach szkoły brak wind.
 • Placówka będzie dążyła do zabudowy platformy schodowej prostej i windy w celu zapewnienia komunikacji pionowej.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze przy sali gimnastycznej.
 • Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku udzielana jest w sposób głosowy - woźna i pracownicy obsługi dostępni przy głównym wejściu do budynku.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi przy wejściu głównym od ul. Beskidzkiej.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu szkolnym od strony placu zabaw.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Placówka będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.

 

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626