A- A A+

Druki i formularze

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr.225, poz.1635 ze zmianami)

za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości – 26 zł

za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości – 9 zł (pierwsza legitymacja jest bezpłatna).

Określone kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy 92 1160 2202 0000 0005 0883 2824

Prawo szkolne

to podstawowe regulacje prawne życia wewnątrzszkolnego.

MISJA SZKOŁY
Tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wszechstronny rozwój uczniów
oraz
dobrze przygotowuje ich do dalszego kształcenia.


WIZJA SZKOŁY
Uczeń naszej szkoły:

Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuację nauki na miarę swoich możliwości.

Potrafi stosować nabyte wiadomości w życiu codziennym.

Preferuje zdrowy i bezpieczny styl życia.

Umie żyć w społeczeństwie.


Raport z ewaluacji całościowej - listopad 2014r. - dokument pdf do pobrania


Najważniejsze dokumenty regulujące zasady funkcjonowania szkoły:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach, ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A reprezentowana przez Dyrektora Placówki.
 2. Współadministratorzy

 3. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Inspektor ochrony danych Administratora

 5. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Krystian Cziuk e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 6. Cel i podstawa przetwarzania

 7. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

 9. Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  1. ) Przepisy prawa:
   1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
   2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  2. ) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

  Odbiorcy danych

 10. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
  1. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
  2. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
  4. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.
 11. Okres przechowywania danych osobowych

 12. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 4 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 13. Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole
  Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
 14. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 6.
 15. Prawa osób, których dane dotyczą

 16. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
  3. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
  4. cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Informacje dodatkowe

 18. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 19. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
 20. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 21. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626