A- A A+

Prawo szkolne

to podstawowe regulacje prawne życia wewnątrzszkolnego.

MISJA SZKOŁY
Tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej,
która umożliwia wszechstronny rozwój uczniów
oraz
dobrze przygotowuje ich do dalszego kształcenia.


WIZJA SZKOŁY
Uczeń naszej szkoły:

Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuację nauki na miarę swoich możliwości.

Potrafi stosować nabyte wiadomości w życiu codziennym.

Preferuje zdrowy i bezpieczny styl życia.

Umie żyć w społeczeństwie.


Najważniejsze dokumenty regulujące zasady funkcjonowania szkoły:

 


 

OŚWIADCZENIE

 

Szkoła Podstawowa nr 21 jako jednostka publiczna redaguje i odpowiada za treści zamieszczane na stronach:

 

 

Placówka nie ponosi odpowiedzialności za treści i komentarze publikowane na innych witrynach zawierających nazwę SP21, ani za jakiekolwiek szkody/krzywdy wynikające z ich użytkowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach, ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A reprezentowana przez Dyrektora Placówki.
 2. Współadministratorzy

 3. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Inspektor ochrony danych Administratora

 5. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Krystian Cziuk e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 6. Cel i podstawa przetwarzania

 7. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

 9. Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  1. ) Przepisy prawa:
   1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
   2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  2. ) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

  Odbiorcy danych

 10. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
  1. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
  2. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
  4. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.
 11. Okres przechowywania danych osobowych

 12. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 4 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 13. Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole
  Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
 14. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 6.
 15. Prawa osób, których dane dotyczą

 16. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
  3. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
  4. cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Informacje dodatkowe

 18. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 19. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
 20. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 21. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626