A- A A+

Samorząd Uczniowski

Samorząd aktywnie organizuje życie społeczności uczniowskiej, umożliwiając uczniom SP 21 prezentację talentów i rozwój własnych zainteresowań w różnych dziedzinach. Nasze przedsięwzięcia cechuje kreatywność oraz poczucie humoru. Angażujemy się w akcje charytatywne. Stawiamy na pracę w zgranym zespole.

Cele:

  • "zarażanie" optymizmem

  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

  • wzajemne zrozumienie

  • wskazanie alternatywnych, zdrowych sposobów spędzania wolnego czasu

  • uzmysłowienie praw i obowiązków ucznia.

Opiekunowie SU: Sylwia Milewska, Anna Guzek

 

Zespoły:

 

- naukowy
- kulturalno-oświatowy
- plastyczno-dekoratorski

Cele działania Samorządu Uczniowskiego:

- uczenie się demokracji
- kształtowanie właściwych postaw społecznych
- uczenie się odpowiedzialności i tolerancji

Zadania:

- integracja społeczności uczniowskiej
- współpraca przedstawicieli samorządu z władzami szkoły
- rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych.

REGULAMIN SU

Rozdział I: SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 1 
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach. 
§ 2 
Samorząd Uczniowski, działający w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.
Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3 
Do głównych celów działalności SU należą: 
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły, 
b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, 
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra, 
d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem, 
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 
f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną i innymi organami.
Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 4 
Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU. 
§ 5 
Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom. 
§ 6 
Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez: 
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, 
b. inspirowanie uczniów do działania, 
c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.
Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 7 
Do wybieralnych organów SU należą: 
1. Rada Samorządów Klasowych. 
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego. 
3. Rzecznik Praw Ucznia 
§ 8 
Przedstawiciele Samorządów Klasowych: 
a. identyfikują potrzeby uczniów, 
b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, 
c. informują uczniów o działalności Zarządu SU. 
Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych. 
§ 9 
Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy: 
a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU, 
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji, 
c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 
d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 
§ 10 
Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy: 
a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU, 
b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU, 
c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU, 
d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły 
e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady. 
Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał. 
§ 11 
Do kompetencji Zarządu SU należy: 
a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich, 
b. opracowanie rocznego planu działania SU, 
c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, 
d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej wniosków, opinii, sugestii członków SU, 
e. zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU. 
Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu. 
§ 12 
Do obowiązków członków Zarządu SU należy: 
a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU, 
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji, 
c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów, 
d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, 
e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU. 
§ 13 
Zarząd SU składa się z: 
1. Przewodniczącego SU, 
2. Wiceprzewodniczącego SU, 
3. Sekretarza 
4.Członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie sekcji. 
§ 14 
Przewodniczący SU: 
a. kieruje pracą Zarządu SU, 
b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej oraz innych organizacji, 
c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU, 
d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych, 
e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU. 
§ 15 
Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu. 
§ 16 
1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.
Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 17 
Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe. 
§ 18 
Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły. 
§ 19 
Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na: 
a. stałego członka Zarządu SU - posiada każdy uczeń szkoły, 
b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego - posiada każdy uczeń danej klasy, 
c. Opiekuna SU - posiada każdy członek rady pedagogicznej. 
§ 20 
Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3 godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów. 
§ 21 
Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzą losowo wybrani przedstawiciele klas IV-VI, którzy nie są kandydatami. 
§ 22 
Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 3 tygodnie przed ustalonym terminem wyborów. Do jej obowiązków należy: 
a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów, 
b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej tydzień przed terminem wyborów, 
c. przygotowanie wyborów, 
d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, 
e. przeprowadzenie wyborów, 
f. obliczenie głosów, 
g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników. 
§ 23 
Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób: 
1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą. 
2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej. 
3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej. 
4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów. 
5. Członkami Zarządu SU zostaje pierwszych 5 osób, które otrzymało największą liczbę głosów. 
6. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU. 
7. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU. 
8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające. 
§ 24 
1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie: 
a. rezygnacji, 
b. końca kadencji, 
c. po ukończeniu nauki w szkole. 
2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie: 
a. rezygnacji, 
b. końca kadencji, 
c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej. 
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji: 
a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego - samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory, 
b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, 
c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU - na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne, 
d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU - Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.
Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE

§ 25 
1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych. 
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia. 
3. Niniejszy Regulamin uchwalony został w dn. 19.10 2010.

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626