A- A A+

Comenius 2008 -2010

Od sierpnia 2008 roku nasza szkoła realizuje nowy projekt międzynarodowy zatytułowany "Beyond Distances".sc lo

"BEyond diSTances" to projekt, który zakłada poznanie kultur, tradycji i religii krajów partnerskich: Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Wielkiej Brytanii, co wpłynie na zwiększenie poczucia tolerancji oraz zniwelowanie dyskryminacji i ksenofobii. W projekcie będą zaangażowani uczniowie w wieku 11-13 lat, którzy w naszym systemie nauczania odpowiadają szkole podstawowej, a w państwach partnerskich określa się ich jako uczniów szkoły średniej. Zmierzamy do podniesienia poziomu działań w dziedzinie kultury europejskiej i regionalnej. Mamy na uwadze dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, uczniów słabych i zdolnych oraz należących do różnych grup etnicznych. W planie uwzględniamy również potrzeby środowiska lokalnego.

 

Zaplanowaliśmy opracowanie scenariuszy wycieczek, imprez, lekcji, warsztatów. Realizacja zadań ujętych w projekcie (Nasze rodzinne miasta, Nasze małe ojczyzny, Pomiędzy mitem a rzeczywistością) przyczyni się do wzbogacenia szkół o pomoce naukowe, wiedzę, ponadto powstanie zaplecze promujące nasze szkoły. Opracowane w efekcie końcowym materiały takie jak: albumy, broszury z legendami , tradycyjnymi zabawami, książka kucharska, płyta z tradycyjną muzyką i tańcami, staną się źródłem informacji o działalności naszych szkół na polu lokalnym i międzynarodowym. Działania projektowe będą ewaluowane w określonym czasie przez koordynatorów. Zastosujemy wywiady/kwestionariusze, raporty, artykuły. W projekcie zaplanowano sposoby upowszechniania produktów końcowych: na wspólnej stronie internetowej, w prasie, na spotkaniach ze społecznością szkolną i lokalną.

Koordynatorem projektu jest Rumunia.

Cele projektu:

 • poszerzenie i wymiana wiedzy na temat wybranych regionów krajów partnerskich;
 • poznawanie podobieństw i różnic w kulturze, tradycjach, religiach między krajami uczestniczącymi w projekcie;
 • promowanie tolerancji wobec odmienności kulturowych i religijnych;
 • promowanie "małej" i "dużej" ojczyzny na arenie międzynarodowej;
 • rozwinięcie poczucia dumy i godności narodowej;
 • wypracowanie oferty zajęć związanych z kulturą, tradycją (gry planszowe, wycieczki, lekcje muzealne, warsztaty: drukarskie, modelarskie, kółko: filmowców, fotograficzne, zajęcia plenerowe);
 • angażowanie jak największej liczby uczniów w zajęcia i imprezy o charakterze kulturalnym;
 • wyposażenie uczniów w zachowanie prospołeczne: autoprezentacja, praca w grupie, rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność za siebie i innych.
 • podkreślenie umiejętności dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz pochodzącymi z różnych grup etnicznych poprzez angażowanie ich w realizację zadań wynikających z projektu;
 • doskonalenie znajomości języka angielskiego uczniów i nauczycieli;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komunikacyjno-informacyjnej uczniów i nauczycieli;
 • wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli (nabycie umiejętności posługiwania się technologią komputerową: pogram Skype, Power Point, kamery; tematyczne scenariusze lekcji, środki dydaktyczne: multimedialne pomoce naukowe, gry planszowe, makieta, książka z legendami, albumy, kalendarz, książka kucharska, broszura z ludowymi zabawami dla dzieci,; wzbogacenie biblioteki o owe pozycje lekturowe)
 • podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nabycie nowych umiejętności przez nauczycieli (językowe , komputerowe, wiedza o państwach uczestniczących w projekcie), doskonalenie warsztatu pracy, wzbogacenie oferty metod nauczania i form pracy z uczniem);
 • integrowanie się grona poprzez pracę zespołową;
 • zaangażowanie rodziców w organizowanie imprez kulturalnych;
 • wymiana doświadczeń, metod pracy z partnerami uczestniczącymi w projekcie poprzez spotkania robocze, konferencje wirtualne, korespondencję.
 • poszukiwanie i wypracowanie jak najlepszych sposobów współpracy ze środowiskiem lokalnym: pozyskanie nowych sponsorów, zachęcanie rodziców do samodzielnego i kreatywnego organizowania imprez szkolnych;
 • zaangażowanie rodziców w organizowanie imprez kulturalnych;
 • rozwijanie pozytywnego nastawienia uczniów, rodziców, środowiska lokalnego do szkoły.

Tematy projektu:

 • Nasze kraje partnerski: położenie geograficzne, symbole narodowe;
 • Wybrane święta narodowe ważne z punktu widzenia historii (przygotowanie prezentacji multimedialnych z obchodów, scenariusze imprez, zdjęcia, przygotowanie przez uczniów "Aktu Powstania Państwa");
 • Tradycje związane z religią (Ramadan, Święta Bożego Narodzenia; Nowy Rok, Wielkanoc-prezentacje multimedialne, płyty z tradycyjną muzyką, ozdoby świąteczne, kartki świąteczne, pisanki, palmy, scenariusz przedstawienia bożonarodzeniowego, zdjęcia) oraz obrzędy religijne: chrzest, komunia, ślub;
 • Święta typu: Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Dzień Europejski, Dzień Matki, Pierwszy Dzień Wiosny/Martisor Day, the 40 Martyr Saints' prezentacje multimedialne, zdjęcia, scenariusze imprez);-w dalszej części dokumentu zwane innymi świętami.
 • Narodowe, regionalne, lokalne tradycje/dziedzictwo kulturowe:
 • Poznanie legend związanych z narodem i regionem - przygotowanie lustrowanej książki pt. "Pomiędzy mitem a rzeczywistością"; Nasze regiony, nasza muzyka- tradycyjna muzyka regionalna - Festiwal Muzyki Regionalnej;
 • Nasze regiony są najpiękniejsze- wymiana informacji dotyczących regionów: stroje, zwyczaje, potrawy, ciekawi ludzie;
 • Poznanie najpiękniejszych zakątków naszych miast - konkurs plastyczny "Nasz miasta Rodzinne"
 • Poznanie najpiękniejszych miejsc państw partnerskich- przygotowanie gry planszowej poświęconej krajom uczestniczącym w projekcie i ich regionom.
 • Tradycyjne gry i zabawy dla dzieci - broszura i film na DVD

Zadania partnerów

Zadania koordynatora:

 • Monitorowanie pracy wszystkich szkół uczestniczących w projekcie;
 • Prowadzenie systematycznej ewaluacji działań na podstawie optymalnych informacji od państw zaangażowanych w projekt;
 • Zapewnienie przepływu informacji;
 • Utworzenie wspólnej strony internetowej;
 • Przygotowanie raportu podsumowującego realizację projektu po pierwszym i drugim roku;
 • Eliminowanie problemów, zakłócających realizację zadań projektowych poprzez pomoc i wzajemny dialog państw partnerskich;
 • Zorganizowanie pierwszej wizyty roboczej.

Zadania wszystkich partnerów w tym zadania koordynatora:

 • Prezentacja programu społeczności szkolnej i lokalnej;
 • Prezentacja realizacji programu na stronie internetowej;
 • Zapewnienie dostępu do technologii osobom uczestniczącym w realizacji projektu;
 • Powołanie grupy osób koordynującej wykonywanie zadań zgodnie z przewidzianym;
 • Opracowanie harmonogramu zadań do wykonania w obrębie projektu i dbałość o terminowe ich wykonanie;
 • Przygotowanie "Ściany Comeniusa" informującej o realizacji projektu;
 • Opracowanie tematycznych prezentacji multimedialnych (święta narodowe, tradycje związane z religią, inne święta, zwyczaje regionalne);
 • Wypracowanie scenariuszy lekcji o tematyce regionalnej państw biorących udział w projekcie;
 • Organizowanie imprez kulturalnych szkolnych i pozaszkolnych;
 • Wykonanie makiety podczas wizyty roboczej pt. "Jedność w różnorodności";
 • Prowadzenie kroniki dokumentującej przebieg realizacji zaplanowanych działań, stanowiącej źródło analizy i ewaluacji wykonania projektu;
 • Archiwizowanie produktów cząstkowych wynikających z realizacji zaplanowanych działań i wykorzystanie ich w przygotowaniu portfolio;
 • Wykonywanie produktów końcowych zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami;
 • Pozyskanie sponsorów;
 • Wypracowanie najlepszych sposobów współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami, oraz aktywne zaangażowanie ich w realizację celów;
 • Selekcja materiałów pod kątem ich ważności w celu przygotowania wystaw i prezentacji tematycznych;
 • Zorganizowanie wizyty roboczej;
 • Promowanie idei integracji europejskiej;
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami uczestniczącymi w projekcie;
 • Wypracowanie najlepszych sposobów pozwalających na zaangażowanie jak największej liczby uczniów i nauczycieli w imprezy o charakterze kulturalnym.

Zadania dla szkół partnerskich zgodnie ze szczególnymi kompetencjami:

 • Rumunia: przygotowanie albumu (" BEST family album")- zawierający zdjęcia ze spotkań roboczych oraz z realizacji działań w poszczególnych krajach partnerskich na podstawie materiałów przygotowanych i przesłanych przez partnerów;
 • Bułgaria: opracowanie segregatora (Best factfile )poświęconego krajom partnerskim (symbole narodowe, hymn, położenie geograficzne, święta narodowe) na podstawie materiałów przygotowanych i przesłanych przez partnerów;
 • Wielka Brytania: przygotowanie i wydanie kalendarza ("BEST calendar)" (tematyka stron: przepis tradycyjnej potrawy, prace dzieci z konkursu "Nasze miasta rodzinne", legendy) oraz broszury i płyty DVD z ludowymi zabawami dziecięcymi na podstawie materiałów przygotowanych i przesłanych przez partnerów.
 • Słowacja: przygotowanie płyty CD z tradycyjną muzyką i tańcami państw partnerskich i redagowanie książki kucharskiej ("BEST recipes")z przepisami tradycyjnych potraw na podstawie materiałów przygotowanych i przesłanych przez partnerów;
 • Polska: opracowanie i wydanie ilustrowanej książeczki z legendami oraz gry planszowej "Wspólna droga przez Europę (Common road across Europe) poświęconej krajom i regionom partnerów na podstawie materiałów przygotowanych i przesłanych;

Zakładany wpływ projektu

Zakładany wpływ projektu na uczniów:

 • Zwiększenie umiejętności społecznych: tolerancja, umiejętność pracy w grupie, branie odpowiedzialności za siebie i innych;
 • Zwiększenie pewności siebie ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami, pochodzącymi z różnych grup etnicznych oraz dzieci pochodzącymi z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym;
 • Zwiększenie umiejętności językowych;
 • Rozwijanie uzdolnień, zainteresowań;
 • Zwiększenie umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (programy: Power Point i Skype);
 • Zwiększenie znajomości kraju i kultury krajów szkół partnerskich.
 • Zakładany wpływ projektu na nauczycieli:
 • Zwiększenie umiejętności językowych;
 • Zwiększenie umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnej (programy: Power Point i Skype);
 • Zwiększenie znajomości kraju i kultury krajów szkół partnerskich;
 • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli;
 • Integrowanie się grona poprzez pracę zespołową;
 • Poprawa współpracy między nauczycielami;

Zakładany wpływ projektu na szkołę:

 • Wprowadzenie zmian do programu nauczania: nowe treści na zajęciach lekcyjnych: treści związane ze świętami narodowymi ważnymi z punktu widzenia historii w państwach partnerskich, nowa obrzędowość religijna i regionalna, tradycje związane z dorastaniem człowieka np. chrzest, symbolika narodowa państw partnerskich, ważne punkty geograficzne partnerów; nowe formy organizowania zajęć z uczniami: warsztaty: drukarskie, modelarskie, kółko fotograficzne i filmowców, zajęcia plenerowe; stworzenie nowej ścieżki przedmiotowej(Wspólna droga prze Europę) promującej nauczanie interkulturowe;
 • Dokonanie zmian w organizacji pracy szkoły: zaprojektowanie nowego wystroju wnętrz: tablice informacyjne poświęcone realizacji projektu, stałe gabloty, nadanie wymiaru europejskiego pracowniom historycznej i przyrodniczej poprzez umieszczenie charakterystycznych dla danych państw motywów, symboli przedmiotów; pojawienie się nowych imprez: Dzień Polski, Międzynarodowy Dzień Dziecka, targi ozdób wiosennych.
 • Rozwijanie pozytywnego nastawienia uczniów, rodziców i środowiska lokalnego do szkoły poprzez podkreślenie sukcesów uczniów i nauczycieli, angażowanie rodziców w przygotowanie imprez klasowych i szkolnych, dostrzeganie ważności roli rodziców w życie szkoły poprzez podziękowania im na apelach, imprezach lokalnych i nadanie tytułu "Przyjaciel Szkoły";
 • Tworzenie w środowisku lokalnym wizerunku szkoły nowoczesnej propagującej idee integracji europejskiej poprzez udział w programie Comenius- Uczenie się przez całe życie.
 • Wypracowanie strategii pozwalającej na nawiązanie współpracy z innymi krajami po zakończeniu projektu;
 • Stworzenie w środowisku lokalnym wizerunku szkoły kreatywnej i otwartej na środowisko oraz zaangażowanej w liczne działania.

Zakładany wpływ projektu na społeczność lokalną:

 • Zwiększenie zaangażowania rodziców;
 • Zwiększenie zaangażowania władz lokalnych poprzez pozyskanie honorowego patronatu;
 • Nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami.

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626