A- A A+

Socrates Comenius 2005-2008

s comeniusCOMENIUS - komponent programu SOCRATES - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:

 • wspieranie współpracy międzynarodowej oraz wymiany między szkołami
 • i placówkami kształcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania
 • i materiałów dydaktycznych;
 • promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań
 • i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;
 • opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji
 • w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji;
 • promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji;
 • promowanie nauki języków obcych;
 • promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią;
 • podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.

Jednym z trzech typów projektów realizowanych w ramach Socrates Comenius jest Projekt Rozwoju Szkoły. Koncentruje się on na usprawnieniu zarządzania szkołą oraz doskonaleniu metod dydaktycznych. Projekt stwarza możliwość wymiany doświadczeń 
i informacji, często obejmuje współdziałanie z instytucjami lub organizacjami z lokalnego środowiska.
To właśnie w celu opracowania tego typu projektu do Predeal w Rumunii wyjechała
pani Jolanta Bednarek - nauczycielka języka angielskiego. Spotkanie miało charakter seminarium kontaktowego i odbywało się w dniach 27.10. - 31.10.2004 roku.
Brali w nim udział nauczyciele i dyrektorzy szkół z różnych krajów Europy. Podczas seminarium pod hasłem " Edukacja fizyczna i sport jako metoda zapobiegania porzuceniu szkoły i niepowodzeniom szkolnym" nawiązany został kontakt ze szkołami partnerskimi z Rumunii, Portugalii, Norwegii i Turcji.
W trakcie spotkania opracowano projekt pt."Działanie poprzez sport".

Ponadto wymieniono się pomysłami i doświadczeniami w zakresie wprowadzenia nowych metod pracy z uczniami, doskonalenia kadry nauczycielskiej, zapobiegania niepowodzeniom szkolnym uczniów i podnoszenia ich samooceny. Uczestnicy mieli możliwość wyjaśnienia nasuwających się wątpliwości u ekspertów z Agencji Narodowych. Oprócz pracy nad tworzeniem projektu uczestnicy zapoznali się z kulturą regionu poprzez zwiedzanie zabytków (zamek Draculi, stare miasto Breszów) i kontakt z muzyką czołowych rumuńskich kompozytorów oraz folkloru.

Ponadto seminarzyści poznali smak tradycyjnych potraw rumuńskich podczas uroczystych kolacji.


N A S I  P A R T N E R Z Y
RUMUNIA

Scoala Cu Clasele I-VIII nr 5rumunia3
Liczba nauczycieli: 27
Liczba uczniów: 465
Wiek uczniów: 7-12

Adres: Emil Gulion, 8375 Giurdiu

Dyrektor: Bivoloru Ghorghe

Koordynator: Popa Andrea Daniela

Scala Cu Clasele nr 5 jest szkołą podstawową noszącą imię wielkiego rumuńskiego pisarza Emila Guliana. Szkoła została zbudowana stosunkowo niedawno bo w 1986 roku. W szkole znajdują się nowoczesne laboratoria do nauczania fizyki, biologii,i chemii, języków obcych oraz dobrze wyposażone sale do historii, geografii, matematyki i języka ojczystego. Szkoła posiada również dużą salę gimnastyczną, w której dzieci poznają różne dyscypliny sportowe: koszykówkę, piłkę ręczna, piłkę nożną oraz lekkoatletykę.

W szkole ponadto znajduje się klub taneczny.

 

Scola cu clasele I - VIII nr 7
Liczba nauczycieli: 23
Liczba Uczniów: 460
Wiek uczniów:7-11

Adres: Portului 21, 8375 Giurgiu
Dyrektor: Gemescu Mircea
Koordynator: Pascu Zoica

Scola cu clasele nr 7 została założona w 1919 roku.

rumunia1rumunia2

Szkoła posiada nowoczesne sale lekcyjne dostosowane do charakteru przedmiotów oraz potrzeb uczniów. Oprócz obowiązkowych przedmiotów lekcyjnych takich jak: matematyka, język ojczysty, biologia, muzyka, języki: angielski i francuski, chemia, fizyka, historia, religia, plastyka, szkoła oferuje swoim uczniom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. W szkole działaKlub Europejski, chór, grupa cheerleaders , zespół tańca nowoczesnego "Seven up" oraz tańca folklorystycznego.
Szkoła realizuje również szereg projektów edukacyjnych: "Pokoloruj mój świat", "Historyczne miejsca w moim mieście", "Folklor w Giurgiu". 
W przyszłości chciałaby przystąpić do realizacji kolejnych. Szkoła planuje otworzyć małe muzeum, klasę o profilu artystycznym oraz zacząć wydawać szkolny magazyn, przeznaczony nie tylko dla uczniów.

 

PORTUGALIA

Agrupamento de Escolas D. Carlos I
Liczba nauczycieli: 140
Liczba uczniów: 750
Wiek: 3-18
Adres: Rua do Alecrim, 2710-348 Sintra
Dyrektor: Maria Herminia Saraiva
Koordynator: Maria Herminia Saraiva
Escola D. Carlom I jest zespołem szkół w skład której wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia. Dwa lata temu szkoła została całkowicie odnowiona,
stąd może się poszczycić salami lekcyjnymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt audiowizualny, salą do tenisa stołowego, gimnastyki, ścianką wspinaczkową, siłownią, bieżnią, boiskiem do koszykówki i piłki nożnej. 

Ponadto szkoła oferuje swoim uczniom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych podczas których mogą oni rozwijąć swoje umiejętności.

sintra01sintra02

Nasza szkoła uczestniczy w programie międzynarodowym Socrates Comenius.

Jest to program edukacyjny wspólnoty europejskiej, promujący i wspierający międzynarodową współpracę w edukacji.
W ramach tego programu nauczyciele naszej placówki stworzyli projekt pt. "Działanie poprzez sport", którego celem jest:

 • wypracowanie oferty zajęć sportowych, scenariuszy zajęć z kultury fizycznej,
 • opracowanie metod i sposobów zarządzania zajęciami sportowymi w szkołach,
 • stwarzanie optymalnych warunków do nauki, rozwoju fizycznego i psychicznego uczniów,
 • motywowanie do nauki poprzez stwarzanie możliwości osiągania sukcesów sportowych,
 • angażowanie jak największej liczby uczniów w zajęcia sportowe, imprezy kulturalne,
 • wyposażenie uczniów w zachowania prospołeczne: umiejętność pracy w grupie, tolerancja, branie odpowiedzialności za siebie i innych,
 • wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli,
 • integrowanie się grona poprzez pracę zespołową,
 • doskonalenie znajomości języka angielskiego nauczycieli i uczniów,
 • zaangażowanie rodziców w organizowanie imprez kulturalno-sportowych,
 • pozyskanie sponsorów,
 • wzbogacenie szkół w pomoce naukowe, dydaktyczne,
 • podniesienie jakości pracy szkoły,
 • poszukiwanie i wypracowanie najlepszych sposobów współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • wymiana doświadczeń, metod pracy z partnerami uczestniczącymi w projekcie.

W ramach programu Socrates Comenius nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z Portugalii
i Rumunii.

logo projekt
Dzięki nawiązanej współpracy nasze dzieci będą miały możliwość doskonalenia umiejętności językowych, poprzez wymianę korespondencji z rówieśnikami z Rumunii i Portugalii, poznania kultury innych krajów i rozwijania umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
W pierwszym roku uczestnictwa w projekcie podejmiemy następujące działania:

Realizacja projektu pod hasłem: "Sport szansą na rozwój i zdrowie":
a) wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi na temat narodowych dyscyplin sportowych,
b) poznanie życiorysów dwóch wybitnych sportowców z każdego kraju,
c) zorganizowanie w szkołach spotkań ze sportowcami pod hasłem "Jak sport zmienił moje życie?",
d) przygotowanie zajęć praktycznych w formie warsztatów z fitnessu, tańca, sportów walki, improwizacji ruchowej dla uczniów, rodziców, nauczycieli,

e) wymiana scenariuszy z przeprowadzonych warsztatów,
f) wymiana sprawozdań i zdjęć z przeprowadzonych warsztatów pomiędzy szkołami-droga elektroniczna (umieszczenie materiałów w swoich kronikach),
g) zorganizowanie w szkołach Dnia Europejskiego, prezentacja zebranych materiałów z realizacji projektu na płycie CD.
Uczestnictwo w programie Socrates Comenius jest wielkim wyróżnieniem dla naszej szkoły.

aktywna-tablica-2-150x150   logo  logo gios  szkolawchmurze microsoft logotype-1536x626